Zaujímavosť

- Hospodárstvo

(Porovnanie volebných programov)

ANO

• ANO je nekompromisným zástancom trhového hospodárstva s etickými normami

KDH

• Postupné znižovanie schodku verejných financií

KSS

• Rozvojové impulzy smerovať do oblasti modernizácie výroby, podpory a ochrany domácej výroby, najmä spotrebného tovaru, vývozu slovenskej práce a slovenských výrobkov. Zvýhodňovať slovenských výrobcov.
• Podporovať drobné a stredné podnikanie.
• Zastaviť ďalšiu privatizáciu strategických podnikov
• Zabezpečiť nápravu chýb privatizácie, vrátiť neoprávnene nadobudnutý majetok štátu a začať proces únosnej miery štátneho vlastníctva, najmä v oblasti priemyslu, bankovníctva, dopravy, energetiky, ťažby surovín a lesného hospodárstva.
• Štátom regulovať ceny palív a energie pre malospotrebiteľov tak, aby nemali negatívny dopad na životnú úroveň občanov.

ĽS-HZDS

• Prijať opatrenia na pribrzdenie doterajšieho enormného nárastu štátneho dlhu, ktorý po roku po roku 1998 vzrástol zo 180 mld. Sk na vyše 600 mld. Sk.
• Preveriť ekonomickú a spoločenskú opodstatnenosť rozbehnutých privatizačných aktivít. Pokiaľ analýzy budúcej dlhodobej efektívnosti preukážu ich opodstatnenosť a dosiahne sa širší spoločenský konsenzus pre takýto krok, peniaze získané z privatizácie použiť prednostne na zníženie štátneho a verejného dlhu.
• V oblasti priemyselnej politiky upriamiť pozornosť na dlhodobú udržateľnosť priemyslu, na báze ekonomických nástrojov vytvárať podmienky pre rozvoj prvostupňových dodávateľov v strategických odvetviach a pre produkciu založenú na domácich surovinách a vysokej pridanej hodnote.
• V strategických podnikoch, ktoré doposiaľ neprešli plnou privatizáciou, zachovať majetkový podiel štátu, v privatizovaných strategických podnikoch usilovať o primeranú mieru spoluúčasti štátu pri závažných rozhodnutiach o ich budúcom rozvoji.

Smer-SD

• Presadzovať európsky model zmiešaného hospodárstva. Vyvážená súhra trhu a štátu je jediná cesta ako zabezpečiť vyššiu kvalitu života na Slovensku, dobré podmienky pre prácu aj pre zamestnávateľov.
• Zásadne opraviť a ak je nevyhnutné aj zrušiť tzv. reformné kroky pravicovej vlády, ktoré deštruovali model sociálne a ekologicky orientovaného trhového hospodárstva zakotveného v Ústave Slovenskej republiky (smerom k sociálnemu štátu).
• Utvárať podmienky na dosiahnutie konsenzu sociálnych partnerov o hospodárskej a sociálnej politike.
• Podporiť urýchlenú dostavbu tretieho a štvrtého bloku JE Mochovce.
• Diverzifikovať štruktúru investičných stimulov pre zahraničných investorov pre niekoľko odvetví a odberateľov.

Február 2006
SMER-SD 33.5%
ĽS-HZDS 11.5%
KDH 11.4%
SDKÚ-DS 11.1%
SMK 9.8%
SF 7.7%
SNS 5.5%
KSS 5.4%
HZD 2.4%
ANO 1%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.