Zaujímavosť

- Dane

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Zachovanie rovnej sadzby dane z príjmu
• Znižovanie dane z príjmu na 14 percent, ale prednosť bude mať znižovanie odvodov
• Prijať deklaráciu o daňovej zvrchovanosti
• Nesúhlas s harmonizáciou priamych daní, ich sadzby, základu a ani so zavedením európskej dane.
• U zamestnancov rozšíriť možnosť odpočítateľných položiek z daňového základu
• Znížiť odvodové zaťaženie pre podnikateľov o 7 percentuálnych bodov
• Reformou organizácie daňovej správy zjednotiť výber daní a odvodov
• Zvýšiť odpočítateľné položky z daňového základu pre dôchodkové sporenie do tretieho piliera

KSS

• Zrušiť rovnú daň.
• Znížiť DPH na potraviny, základné životné potreby, zdravotnícke pomôcky, lieky, knihy, školské pomôcky atď. z terajších 19% na 10%.
• Zrušiť daňové zvýhodňovanie zahraničných investorov a vytvárať podmienky pre domácich podnikateľov.

ĽS-HZDS

• Je potrebné znižovať najmä daňové zaťaženie osôb s nízkym príjmom.
• V záujme podnietenia rastu zamestnanosti a miezd pristúpime ku zníženiu odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov s cieľom znížiť mieru nezamestnanosti o jednu štvrtinu.
• Realizovať zníženie daňového zaťaženia najnižších príjmových skupín občanov, daňovým bonusom reinvestovaného zisku podporíme rast domácich aj zahraničných investícií.

SDKÚ

• Udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému
• SDKÚ-DS bude v nasledujúcom volebnom období presadzovať znižovanie priamych daní (rovnej dane) o jedno percento ročne, na úroveň 15 percent v roku 2010
• Alternatívne je možné uvažovať o ponechaní rovnej dane na úrovni 19 percent a jednopercentnom ročnom znižovaní odvodov
• Premena daňovej správy na tzv. Finančný úrad
• Zjednotením výberu daní a odvodov zvýšiť efektívnosť ich výberu
• Presadzovať, aby daň z príjmov spolu s odvodmi vyberal tzv. Finančný úrad, ktorý vznikne premenou súčasných daňových úradov

Smer-SD

• Vrátiť sa k daňovému zvýhodneniu zdravotne postihnutých občanov, napríklad odpočítateľnou položkou zo základu dane u podnikateľov, ktorí ich zamestnávajú.
• Pri dani z príjmov právnických osôb navrhuje ponechať 19% sadzbu dane, pričom v daňovom základe umožní zohľadniť investičné, poznatkovo-rozvojové, vedecko-výskumné a ekologické náklady, ktoré prinesú konkrétne výsledky v tvorbe nových pracovných príležitostí najmä v ekonomicky zaostávajúcich regiónoch.
• Zaviesť samostatnú vyššiu sadzbu dane z príjmu vo výške približne 25% na prirodzené monopoly, dominantné podniky, finančné a bankové inštitúcie.
• Zaviesť efektívne použiteľnú a proinvestičnú daň z dividend.
• Pri dani z príjmov fyzických osôb navrhuje zaviesť progresívne zdaňovanie, ktorého výsledkom bude zníženie daní pre ľudí s nízkymi a priemernými príjmami, resp. pre strednú vrstvu a zvýšenie pre ľudí s vysoko nadštandardnými príjmami s dôrazom na zásluhovosť, produkčný prínos a s cieľom zachovať motivačný charakter.
• Pri dani z príjmov fyzických osôb zvýšenie odpočítateľnej položky zo základu dane pri účelovom sporení, životnom poistení, ako aj pri doplnkovom dôchodkovom sporení.
• Opätovne zaviesť daň z darovania pri darovaní tretím osobám.
• Zaviesť dve sadzby dane z pridanej hodnoty, nižšiu na vybrané základné potraviny, vybrané lieky, energie, zdravotnícke a sociálne tovary a služby, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti, ďalej v súlade s pravidlami EÚ na tovary a služby na podporu vzdelania, školstva, vedy a výskumu, ako aj informatizácie domácností a to vrátane spôsobu pre zabezpečenie premietnutia týchto znížení na spotrebiteľa; 19% sadzbu navrhne uplatniť na ostatné druhy tovarov a služieb. Prehodnotenie ekonomicko – spoločenskej výhodnosti kategórie tovarov a služieb oslobodených od dane z pridanej hodnoty.
• Zasadí sa za zásadné zlepšenie kvality a včasnosti daňových a finančných kontrol

Výsledky parlamentných volieb
SMER-SD 29.14%
SDKÚ-DS 18.35%
SNS 11.73%
SMK 11.68%
ĽS-HZDS 8.79%
KDH 8.31%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.