Zaujímavosť

- Vzdelanie

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Pokračovanie v reforme školstva „Naučme sa učiť, učíme sa pre život“
• Zabezpečiť pravidelnú informovanosť rodičov o kvalite škôl prostredníctvom výsledkov externých hodnotení a výročných správ škôl
• Presadzovať, aby priemerný plat učiteľa postupne dosiahol 120 percent priemerného platu v národnom hospodárstve
• V regionálnom školstve bude KDH presadzovať rozšírenie a skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov
• Prijímanie na stredné a vysoké školy bez prijímacích skúšok na základe objektívneho merania výsledkov zo základnej a strednej školy
• Prehĺbenie informatizácie a internetizácie škôl
• Prerozdeľovanie finančných prostriedkov školám aj na základe kvality vzdelávania.
• Zlepšenie a zvýšenie financovania vysokých škôl s dôrazom na jeho efektívnosť a získavanie prostriedkov zo súkromných zdrojov

KSS

• Garantovanie bezplatného vzdelania na všetkých stupňoch štátnych škôl.
• Na základných a stredných školách poskytovanie učebníc a základných učebných pomôcok bezplatne
• Na vysokých školách zaviesť systém prospechových a sociálnych štipendií tak, aby štipendium u študentov zo sociálne ohrozených rodín krylo náklady na štúdium, vrátane stravovania a ubytovania študentov
• Odstrániť deformácie v dôsledku politických vstupov do novodobých dejín Slovenska
• Pre študentov vysokých a stredných škôl zabezpečiť prax počas štúdia tak, aby absolvent školy mohol na pracovisku neodkladne plniť úlohy v súlade so svojou kvalifikáciou

ĽS-HZDS

• Podporiť vzdelávacie iniciatívy presadzujúce inovatívne vzdelávacie postupy rozvíjajúce individuálne schopnosti žiakov a študentov.
• Skvalitnenie obsahu a formy základného vzdelávania v rámci zvyšovania jeho kvality pri rešpektovaní osobnosti žiaka a jeho individuálnych schopnosti.
• Zaviesť 11 ročné povinné školské vzdelávanie.
• Podporiť rozvoj predškolských zariadení tak, aby bola predškolská výchova vrátane prípravných tried všeobecne dostupná a bezplatná.
• Pokračovať v započatej reforme základnej školy, ktorá musí zvýšiť motiváciu a záujem detí o vzdelávanie a zároveň bude čeliť sociálnej selektivite.
• Aj pri klesajúcom počte žiakov zachovať dostupnosť škôl v mieste bydliska žiakov.
• Presadzovať ďalšie zavádzanie školských psychológov a pedagogicko- psychologické poradenstvo.
• Vytvorenie nových odborov najmä so zameraním na informačno-komunikačné technológie a cudzie jazyky.
• V oblasti stredoškolského vzdelávania podporovať vzdelávaciu reformu. tak, aby absolventi získali predpoklady pre samostatné učenie, nadobudli široký vzdelanostný základ s kľúčovými kompetenciami pre uplatnenie sa v spoločnosti ( napr. jazyková, počítačová, matematická a pod.).
• Presadiť obsahové prepojenie stredoškolských študijných programov so študijnými programami vysokých škôl tak, aby prijímanie na vysokých školách bolo možné len na základe výsledkov zo strednej školy.
• ĽS-HZDS nebude presadzovať zavedenie školného na vysokých školách , ale bude podporovať viaczdrojové financovanie vysokých škôl.
• Prehodnotiť súčasný trend v neúmernom raste počtu študentov študujúcich v univerzitnej forme vzdelávania.
• Zabezpečiť, aby sa trend zvyšovania podpory výskumu a vývoja z verejných prostriedkov neustále zvyšoval, aby sa dosiahlo podielu 1,5 % HDP v roku 2010 a aby celoštátny podiel výdavkov za oblasť výskumu a vývoja k HDP predstavoval 3%.

SDKÚ

• Navrhnúť, aby po investíciách do dopravnej infraštruktúry šiel druhý najvýraznejší objem prostriedkov EÚ práve na vzdelanie
• Upraviť systém financovania školstva tak, aby financovanie škôl na všetkých úrovniach bolo výraznejšie viazané na ich kvalitu a menej na kvantitu
• Podporiť masívne rozšírenie systému kariérneho poradenstva na školách všetkých úrovní
• Vo všetkých oblastiach vzdelávania položiť dôraz na prechod od memorovania a encyklopedizmu k schopnosti s informáciami pracovať
• Umožniť školám definovať vlastné vzdelávacie programy v rámci celoštátne určených jasných pravidiel
• Na úrovni základných škôl presadiť meranie kvality vzdelávacích výstupov takým mechanizmom, akým je jednotná maturita v prípade stredných škôl
• Pripraviť a podporiť zásadnú reformu stredného odborného školstva s dôrazom na základné jazykové, informačné a podnikateľské zručnosti
• Presadiť dobudovanie systému podpory vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia
• Formou tzv. Komenského profesúr podporiť vynikajúcich pedagógov a výskumníkov
• Zasadiť sa za urýchlenú diverzifikáciu vysokých škôl na výskumné univerzity, iné univerzity a odborné vysoké školy
• Profesionalizáciu a transparentnosť Akreditačnej komisie, kvalita tak bude rozhodujúcim faktorom pri rozdeľovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy
• Možnosť a nie povinnosť zaviesť školné na prvom aj druhom stupni vysokoškolského vzdelávania

Smer-SD

• Postupne dosiahnuť výdaje na školstvo vo výške 5% z hrubého domáceho produktu.
• Zvyšovať verejné prostriedky pre vysoké školstvo s cieľom dosiahnuť výšku 1,2% z HDP mimo finančných zdrojov zameraných do sociálnej oblasti študentov.
• Schváliť nový moderný zákon o výchove a vzdelávaní ako základný predpoklad obsahovej reformy v školstve.
• Schváliť nový zákon o postavení pedagogických pracovníkov s novým motivujúcim platovým systémom, odborným rastom a sociálnym statusom.
• Podfinancovanie školstva v žiadnom prípade neriešiť napríklad spoplatnením vysokoškolského štúdia, ale viaczdrojovým financovaním vysokých škôl s prísnou kontrolou vynakladaných prostriedkov.
• Vytvoriť predpoklady pre skutočnú informatizáciu školstva spojenú s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese v rámci moderných vzdelávacích a vedeckých metód a prístupov.
• Realizovať projekt: Vráťme vedu, kultúru a šport do našich škôl.
• Odstrániť diskrimináciu vo financovaní štátnych a verejných škôl najmä vo vzťahu k nadštandardnému postaveniu neštátnych, tzv. súkromných škôl.
• Prispôsobiť stredné odborné školstvo a učilištia potrebám všetkých druhov podnikania na úrovni regiónov a vytvorí predpoklady na ekonomicky motivujúce prepojenie takéhoto školstva s podnikateľskou sférou.
• Prostredníctvom odvodových stimulov motivovali zamestnávatelia prijímať absolventov škôl do zamestnania; počas najmenej 1 roka by úrad práce zamestnávateľovi hradil odvody za nového zamestnanca – absolventa školy; tým by mladý človek získal potrebnú prax a pracovné návyky v prvom zamestnaní.

Apríl 2006
SMER-SD 32.6%
ĽS-HZDS 12.1%
SMK 9.3%
SNS 8.5%
SDKÚ-DS 8.1%
SF 6.4%
KSS 6.4%
ANO 2.6%
HZD 2.3%
KDH 9.8%
 Zdroj: FOCUS
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.