Zaujímavosť

- Zdravotníctvo

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Stanoviť minimálnu sieť zdravotníckych zariadení
• Každý občan musí dostať maximum zdravotnej starostlivosti vo svojom regióne
• Rozmiestnenie staníc záchrannej zdravotnej služby prehodnotiť na základe počtu výkonov a ich charakteru podľa vopred stanovených kritérií efektivity
• Dosiahnutím reálnej ceny výkonov bude určenie hodnoty práce v zdravotníctve
• KDH sa zasadí za zvýšenie účasti štátu pri odvodoch za svojich poistencov
• Ochranu života podporiť zavedením inštitútu informovaného súhlasu žien, ktoré žiadajú o umelé prerušenie tehotenstva
• V súlade s najnovšími poznatkami vedy zredukovať zoznam zdravotných dôvodov, ktoré sú zdravotnou indikáciou pre umelé prerušenie tehotenstva. Pripraviť súbor opatrení o ochrane embrya od počatia ako v oblasti výskumu, tak v praktickej aplikácii v medicíne.
• Zavedenie inštitútu rodinného lekára
• Znížiť poplatky za recept z 20 Sk na 5 Sk, čo bude zodpovedať cene manipulácie s receptom.

KSS

• Zaviesť systém jednej štátnej zdravotnej poisťovne a zabrániť plytvaniu s finančnými prostriedkami určenými na zdravotnú starostlivosť.
• V súlade s Ústavou Slovenskej republiky zabezpečiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť a bezplatné zdravotné pomôcky. V tejto súvislosti zrušiť celú reformu zdravotníctva.
• Vytvoriť sieť štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré nebudú privatizované a zabezpečia bezplatnú komplexnú zdravotnú starostlivosť všetkým občanom bez výnimky.

ĽS-HZDS

• Presadiť zmenu financovania a systému zdravotného poistenia. Základné zdravotné poistenie bude tvoriť I. pilier zdravotného poistenia, pričom spoluúčasť občanov bude riešená formou solidarity cez pripoistenie ( II. pilier ). Tento pilier bude tvoriť odpočítateľnú položku z daňového základu pri fyzických a právnických osobách. Z uvedeného piliera sa budú financovať v súčasnosti existujúce príplatky a doplatky.
• Dosiahnuť, aby doplnkový pilier ( III. pilier ) pokryl všetky platby za plne hradené služby pacientom a spotrebu liekov podľa presnej špecifikácie. Platba do III. piliera nebude tvoriť odpočítateľnú položku z daňového základu.
• Presadiť, aby deti do 5 rokov a občania nad 70 rokov nedoplácali na lieky na lekársky predpis.
• Medzi nemocnicami umožniť fungovanie princípu clearingu (vzájomného preplácania výkonov).
• Zavedenie Centrálneho ekonomického informačného systému, ktorí umožní v reálnom čase sledovanie medicínsky – ekonomických aktivít v systéme.
• V oblasti liekovej politiky presadzovať vrátenie DPH do systému, uskutočňovanie cenotvorby prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a flexibilnú kategorizáciu liekov.

SDKÚ

• Prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou posilniť dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
• Za účelom zvyšovania kvality slovenského zdravotníctva presadzovať zvýšenie platby štátu za svojich poistencov zo súčasných 4% o 0,25% ročne z priemernej mzdy
• Podporovať sprístupňovanie individuálnych účtov poistencov v rámci verejného zdravotného poistenia
• V každej kategórií liekov zachovať jeden liek bez príplatku, pričom podporovať klinicky účinné a nákladovo efektívne lieky
• Podporovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť s vytvorením tlaku na znižovanie akútnych lôžok a ich presúvanie do chronických resp. sociálne-zdravotných lôžok
• Akreditácia poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti s cieľom podporovať zvyšovanie kvality
• Kombinované financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti s prechodom na systém platby za diagnózu
• Vytvorenie grantových programov pre mladých lekárov, ktoré im umožnia zahraničnú prax, ale zároveň po jej absolvovaní prácu na Slovensku
• Realizovať informatizáciu celého zdravotníckeho systému

SF

• Štát musí zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre každého.
• Ústavou garantované právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť je potrebné chápať a v praxi realizovať čo najširšie.
• Prvoradou požiadavkou je zabezpečenie rovnakej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov a tiež zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti financovanej z prostriedkov verejného zdravotného poistenia
• Občan má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti plne hradenej z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
• Dôsledná revízia nakladania s verejnými prostriedkami
• Verejné zdravotné poistenie nemôže byť predmetom hospodárskej súťaže, nie je a nemôže byť predmetom vlastníctva súkromných obchodných spoločností.

Smer-SD

• Vyvinúť maximálne úsilie, aby občania opäť nadobudli dôveru k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
• Okamžité zrušenie 20,- Sk a 50,- Sk poplatkov v ambulanciách a nemocniciach.
• Zvýšenie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo, okrem iného aj vyššími platbami štátu za svojich poistencov, aby došlo k ekonomickej stabilizácii zdravotníckeho systému.
• Vrátiť verejnoprávny charakter zdravotným poisťovniam.
• Podporiť rozvoj nepovinného zdravotného pripoistenia na zabezpečenie prístupu občanov k nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.
• Utvoriť podmienky pre zlepšenie pracovných a životných podmienok predovšetkým lekárov v nemocniciach, ale aj lekárov prvého kontaktu.
• Decentralizácia riadenia zdravotníctva pri ponechaní si kontrolnej a regulačnej úlohy štátu.
• V oblasti liekovej politiky bude zabezpečenie účinných, bezpečných a kvalitných liekov pre celú populáciu v objektívne potrebnom množstve a za primeranú cenu.

Výsledky parlamentných volieb
SMER-SD 29.14%
SDKÚ-DS 18.35%
SNS 11.73%
SMK 11.68%
ĽS-HZDS 8.79%
KDH 8.31%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.