Zaujímavosť

- Sociálna politika a zamestnanosť

(Porovnanie volebných programov)

ANO

• Zmysluplná sociálna politika podľa nespočíva v ľubovoľnom, od potrieb nezávislom sociálnom prerozdeľovaní, ale v cielenej pomoci tým, ktorí sú na ňu odkázaní. V správaní každého občana by základom mala byť predovšetkým vlastná zodpovednosť za zabezpečenie samého seba v prípade životných zmien.

KDH

• Zvýšiť odpočítateľné položky z daňového základu pre dôchodkové sporenie do tretieho piliera
• Dôchodková reforma by sa nemala meniť v základných parametroch, najmä pokiaľ ide o sporenie občanov na osobných účtoch tzv. druhého piliera.
• Zmeniť systém dávok sociálnej pomoci tak, aby sme znížili chudobu najmä dlhodobo nezamestnaných, rodín s viacerými deťmi či v neúplných rodinách
• Zlepšenie podmienok bývania vo vylúčených rómskych osídleniach (základná infraštruktúra) a väčšiu zainteresovanosť cirkví, misijných spoločenstiev a inštitúcii tretieho sektora v oblasti riešenia rómskej problematiky
• Znižovanie celkového odvodového a daňového zaťaženia o 7 percentuálnych bodov
• Uplatnenie princípu dobrovoľnosti v poistení v nezamestnanosti s perspektívou jeho úplného odštátnenia
• Podporovať skrátené pracovné úväzky, osobitne vo forme dohody o vykonaní práce rodiča v rozsahu 20 hodín týždenne tak, aby zamestnávateľ neplatil odvody
• Zvýšiť adresnosť štátnej sociálnej podpory

KSS

• Zákonom zabezpečiť právo na prvé zamestnanie absolventom škôl a zvýhodniť ich prvého zamestnávateľa v oblasti odvodu daní.
• Finančné prostriedky, ktoré vypláca štát v rámci podpory v nezamestnanosti, v plnej miere presmerovať do samospráv obcí, ktoré investujú do budovania regionálnych výrobných kapacít preukázateľne poskytujúcich pracovné príležitosti.
• Dotačnou politikou riešenia zamestnanosti zohľadňovať tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí, občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, preddôchodkového veku a dlhodobo nezamestnaných
• Prechod od pasívnych foriem dotácií k aktívnemu zapojeniu sociálne ohrozených občanov do spoločnosti.
• Legislatívne identifikovať občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc a tých, ktorí na nej parazitujú.
• Zrušiť rozhodnutie o predĺžení dôchodkového veku, stanoviť odchod do dôchodku u mužov na 60 rokov veku a žien na 57 rokov, vrátane zníženia o ďalší rok za každé narodené dieťa.
• Automaticky a plne valorizovať dôchodky dvakrát do roka
• Zmeniť dôchodkovú reformu a vytvoriť silný priebežný a solidárny dôchodkový systém.
• Zabezpečiť dôslednú kontrolu dodržiavania pracovných podmienok v súkromných firmách v súlade so zákonníkom práce

ĽS-HZDS

• Formovať sociálne trhové hospodárstvo založené na individuálnej zodpovednosti a na zodpovednosti voči slabším.
• Presadzovanie aktívnej politiky zamestnanosti.
• V oblasti rozvoja zamestnanosti za základný predpoklad úspešného vývoja pokladá ĽS-HZDS vysoký hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov.
• Presadiť zavedenie legislatívnych, daňových a finančných stimulov na trhu práce tak, aby zamestnávatelia vytvárali pracovné miesta na skrátený pracovný úväzok a delené pracovné miesta v záujme žien a matiek, osobitne po materskej dovolenke, keď prebieha intenzívna výchovná starostlivosť.
• Zaviesť mechanizmus vopred garantovanej sumy, z ktorej sa bude určovať výška odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby, aby na ich výšku nemalo vplyv pravidelné zvyšovanie minimálnej mzdy.
• Rozšírenie verejnoprospešných prác ako dôležitého nástroja aktívnej politiky trhu práce predovšetkým v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti.
• Posilnenie garancií nárokov občanov v rámci dôchodkového systému, ktoré im vyplývajú z účasti v II. kapitalizačnom pilieri, za vyvážený vzťah medzi princípom zásluhovosti a solidarity, minimalizovanie rizík pri správe zverených poistných fondov.
• Prijať takú legislatívnu úpravu, prostredníctvom ktorej hlavná váha pri garantovaní náhrad škôd v II. kapitalizačnom pilieri bude priamo na štáte.
• Pristúpiť k postupnému vyrovnávaniu rozdielov medzi starobnými dôchodkami, ktoré poberajú tzv. starodôchodcovia a novodôchodcovia, a to prostredníctvom rozdielneho percenta ich valorizácie alebo pevne stanovenou sumou.
• Zvýšiť dávku v hmotnej núdzi tak, aby spolu s ďalšími príspevkami dosiahla výšku životného minima.

SDKÚ

• Do parlamentu predložiť návrh ústavného zákona na ochranu vkladov a percenta príspevkov v 2. pilieri dôchodkového zabezpečenia, ktorý zároveň určí, že príjmy z privatizácie sa budú môcť použiť iba na krytie nákladov spojených s dôchodkovou reformou

Smer-SD

• Presadzovať základný – zákonom dávkovo definovaný – povinný stupeň sociálneho poistenia financovaný priebežným spôsobom a plne garantovaný štátom; tento stupeň bude založený na princípe solidarity kombinovanej s princípom zásluhovosti.
• Nevyhnutná stabilizáciu základného stupňa sociálneho zabezpečenia, ktorý je ohrozený privatizáciou finančných zdrojov Sociálnej poisťovne v prospech súkromných DSS.
• Valorizácia dôchodkov tzv. starodôchodcov a dôchodcov a zmierňovanie rozdielov medzi nimi.
• Zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku.
• Starobné dôchodkové sporenie ako nadstavbový súkromný druhý stupeň sociálneho poistenia založený na kapitalizačnom princípe a na princípe zásluhovosti.
• Doplnkové dôchodkové sporenie transformované na zamestnanecké dôchodkové poistenie ako doplnkový stupeň založený na princípe zásluhovosti a daňovo zvýhodnený.
• Na jednej strane ochrániť zamestnancov pred neodôvodneným prepúšťaním zo zamestnania a na druhej strane zjednodušia prepustenie nesvedomitého alebo neschopného zamestnanca.
• Garantovať dôsledné uplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a spravodlivého odmeňovania za prácu.
• Odstrániť prax výkonu práce pre zamestnávateľa na základe „nútenej“ živnosti na výkon závislej práce.
• Eliminovať prípady zneužívania pracovného pomeru na dobu určitú.
• Stanoviť maximálny týždenný pracovný čas vrátane nadčasov.
• Ochrana práv zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný úväzok (do 20 hodín týždenne).
• Utvoriť podmienky pre bezproblémové fungovanie kolektívneho vyjednávania.
• Obnoviť tripartitný charakter Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní ako verejnoprávnej inštitúcie s tripartitným modelom riadenia.
• Postupne odstraňovať chudobu a sociálne vylúčenie.
• Zlepšiť sociálnu súdržnosť.
• Utvoriť podmienky pre dôstojný život všetkých ľudí, osobitne pre znevýhodnené skupiny osôb a starších osôb.
• Utvoriť podmienky pre priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývoj detí.
• Opätovne zaviesť nástroj na podporu, resp. získanie pracovných návykov pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných a to prostredníctvom programu podporovaných verejno-prospešných služieb.
• Odstrániť administratívne a legislatívne bariéry a zjednoduší a urýchliť vstup do podnikania tak, aby začínajúci podnikateľ mohol vybaviť všetky náležitosti na jednom mieste.

SNS

• SNS podporuje celý rad opatrení a aktivít súcitiacich s realizáciou sociálneho štátu, a to formou realizácie verejných úloh, napr. korekciou a doplnením trhu, novým usporiadaním štátneho hospodárstva s primeranou mierou verejných investícií, akceptovaním tézy, že vlastníctvo môže byť trvalo udržateľné iba vtedy, keď je široko rozptýlené, alebo formou daňovej spravodlivosti, rozsiahlym poskytovaním sociálnych služieb, starostlivosťou o postihnutých, starších ľudí a podobne

Apríl 2006
SMER-SD 32.6%
ĽS-HZDS 12.1%
SMK 9.3%
SNS 8.5%
SDKÚ-DS 8.1%
SF 6.4%
KSS 6.4%
ANO 2.6%
HZD 2.3%
KDH 9.8%
 Zdroj: FOCUS
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.