Zaujímavosť

- Ľudské práva

(Porovnanie volebných programov)

ANO

• Sloboda však v sebe zahŕňa tak práva, ako aj povinnosti. Každý, kto si uplatňuje slobodu pre seba, musí rešpektovať slobodu druhého. Sloboda jednotlivca je ohraničená slobodou ostatných a zmyslom pre zodpovednosť voči budúcim generáciám
• Spoločnosť nechápeme ako priestor na presadzovanie záujmov, ale ako priestor na utváranie hodnôt. Solidarita je pre nás mravnou povinnosťou
• Sociálna spravodlivosť, justičná spravodlivosť, ako aj rovnosť príležitostí sú nevyhnutné podmienky na naplnenie podstaty slobody
• Práva, ktoré sa nemenia: právo na život, právo na slobodu, právo na súkromný majetok

KDH

• Posilniť boj proti sexuálnemu zotročovaniu a zavedenie trestnosť konania spočívajúceho vo využívaní služieb prostitúcie. Ako trest KDH navrhuje zverejnenie identity osoby „klienta“
• Ochranu života podporiť zavedením inštitútu informovaného súhlasu žien, ktoré žiadajú o umelé prerušenie tehotenstva.
• V súlade s najnovšími poznatkami vedy zredukovať zoznam zdravotných dôvodov, ktoré sú zdravotnou indikáciou pre umelé prerušenie tehotenstva.
• Pripraviť súbor opatrení o ochrane embrya od počatia ako v oblasti výskumu, tak v praktickej aplikácii v medicíne.

ĽS-HZDS

• Rasizmus, xenofóbia a iné formy netolerancie nemajú v slobodnej a demokratickej spoločnosti miesto.
• Každá osoba patriaca k národnostnej alebo etnickej menšine má právo chrániť a rozvíjať svoju národnostnú a kultúrnu identitu. Využívanie tohto práva však nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva Slovenskej republiky.
• Sloboda svedomia, náboženského vyznania a viery sú neodňateľné.

Smer-SD

• Zákonom upraviť podmienky výkonu ústavného práva na štrajk tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a nárokov zamestnancov.

SMK

• Uplatnenie rovnosti príležitostí pohlaví v práci a vo verejnom živote.
• SMK bude podporovať rozširovanie siete útulkov pre obete trestných činov, resp. rodinného násilia aj na južnom Slovensku.
• Venovať zvýšenú pozornosť ochrane práv detí. A v oblasti súdnictva a práva na spravodlivý proces venovať zvýšenú pozornosť aplikácii nového trestného zákona a trestného poriadku.

SNS

• Právo na skutočné, úplné a včasné informovanie je štandardným právom každého človeka, žijúceho v demokratickom spoločenstve

Marec 2006
ANO 2.3%
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 11.4%
KDH 10.2%
SMK 11.1%
SDKÚ-DS 7.5%
SNS 8.7%
SF 6.6%
KSS 5%
 Zdroj: FOCUS
Pôjdete voliť?
áno
ešte neviem
nie
Už viete koho budete voliť?
áno, jednoznačne
 25.1%
vyberám si medzi dvoma-troma stranami
 25.11%
rozhodnem sa tesne pred voľbami
 24.86%
nikoho, nikomu nedôverujem
 24.93%
Na základe čoho budete voliť?
podľa sympatie k lídrom
podľa programu
podľa činov v minulosti
volím menšie zlo
podľa odporúčania
Poznáte volebné programy politických strán?
áno, čítal som ich
poznám hlavné rozdiely
iba okrajovo
nepoznám
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.