Zaujímavosť

- Životné prostredie

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Podporiť opatrenia zamerané na dostatočné energetické zdroje, opatrenia podporujúce diverzifikáciu energetických zdrojov, rozvoj systémov zásobovania energiami, podporíme rozvoj alternatívnych zdrojov a rozvoj jadrovej energetiky.
• Presadiť reformu systému ochrany prírody, keď namiesto súčasnej centralizovanej podoby zavedieme decentralizovaný model založený na rešpektovaní právomocí vlastníkov, fyzických a právnických osôb, urbariátov, cirkví a občianskych združení.
• Presadiť program „dažďová voda zadarmo“, v ktorom sa zasadíme za koniec platenia stočného za zrážkovú vodu, podporíme využívanie alternatívnych zdrojov energie, obzvlášť energetického využitia biologického materiálu (biomasy), podporu energetických porastov a využívania prirodzených možností krajiny

KSS

• Prijatie zákona, ktorý zastaví drancovanie prírodných zdrojov. Mimoriadnu pozornosť sústrediť na zamedzenie ničenia lesa. Ťažbu dreva podmieňovať adekvátnym zalesňovaním so zreteľom na skvalitňovanie životného prostredia. Zabezpečovať, aby lesy zostali vo vlastníctve štátu.
• Nepripustiť privatizáciu vodných tokov a nádrží.

ĽS-HZDS

• Uplatniť model stimulácie rozvoja obnoviteľných zdrojov energií a zvýšenie podielu pôdohospodárskych produktov pre priemyselné spracovanie v nadväznosti na odporúčania EÚ.
• Vhodnými technickými a ekologickými opatreniami zvýšiť produkčnú a vodozdržnú schopnosť krajiny.
• Do systému ochrany zložiek životného prostredia – vzduchu, vody, pôdy, hornín, živočíšstva a rastlinstva –zavádzať ekonomické nástroje, ktoré budú sféru hospodársku i komunálnu maximálne stimulovať k zavádzaniu a využívaniu ekologických technológií a služieb.
• Pristúpiť k realizácii rozsiahlych programov protipovodňovej ochrany a ochrany pred ďalšími druhmi prírodných katastrof.
• Zaviesť permanentný monitoring a programy pre vyhodnotenie všetkých vplyvov týchto environmentálnych záťaží na jednotlivé zložky životného prostredia a na človeka s cieľom určenia priorít pre ich postupné odstraňovanie.
• Ekonomickými nástrojmi podporovať separáciu odpadov, ich recykláciu a maximalizovať zhodnotenie odpadov vo forme druhotných surovín a energií, čím sa zníži surovinová a energetická závislosť slovenského hospodárstva s výrazne pozitívnym environmentálnym efektom.

SDKÚ

• SDKÚ-DS bude aktívne vystupovať proti nevhodnej dotačnej politike, ktorá v konečnom dôsledku deformuje ceny výrobkov a služieb a znižuje konkurencieschopnosť environmentálnych technológii
• Presadzovať, aby sa pri tvorbe jednotlivých sektorových politík systematicky zahŕňali environmentálne náklady do cien tovarov a služieb
• Aktívne podporovať také aktivity a politiky, ktoré vedú k ekologicky vhodným inováciám, zavádzaniu environmentálnych technológií a znižovaniu energetických nákladov
• Zaviesť všetky nevyhnutné legislatívne a administratívne nástroje, ktoré zabránia neprimeranému vývozu a dlhodobému uskladňovaniu odpadov a nebezpečných látok

Smer-SD

• Vytvoriť program rozvoja výroby a spotreby obnoviteľných zdrojov energie, bude podporovať použitie alternatívnych energetických zariadení, znižovanie rizika geneticky modifikovaných organizmov, biologickú bezpečnosť a prehodnotenie systému Natura 2000.

Marec 2006
ANO 2.3%
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 11.4%
KDH 10.2%
SMK 11.1%
SDKÚ-DS 7.5%
SNS 8.7%
SF 6.6%
KSS 5%
 Zdroj: FOCUS
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.