Zaujímavosť

- Kultúra

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Ochrana a zveľaďovanie hmotnej (pamiatky, pamätihodnosti) a nehmotnej (duchovná pamäť) pamäti národa
• Lepšie podmienky a podporu propagácie
• Vnútorná transformácia ministerstva kultúry
• Pripraviť legislatívu transformujúcu umelecké fondy z povinného na dobrovoľný princíp
• Upraviť voľbu riaditeľov STV a SRo tak, že v prvom kole bude potrebné na zvolenie získať nadpolovičnú väčšinu hlasov a v druhom kole bude zvolený kandidát s relatívnou väčšinou
• Vypracovanie alternatívnych modelov financovania cirkví a náboženských spoločností, vrátane modelu tzv. asignačnej dane.
• Po zhode politických strán a cirkevných inštitúcií pripravíme návrhy právnych úprav a príslušné zmluvy so Svätou stolicou a ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o financovaní.
• Naďalej zostávajú aktuálne zmluvy o výhradách vo svedomí, ktoré sú pripravené na schválenie.

KSS

• Odstrániť zhubný vplyv západnej kultúry, jej negatívny dopad na mladú generáciu, najmä prostredníctvom televíznych programov, ktoré dávajú návody na páchanie trestnej činnosti a posúvajú peniaze na prvé miesto v rebríčku hodnôt.
• Garantovať, že kultúrne zariadenia budú slúžiť kultúre.
• Garantovať dostupnosť umeleckých hodnôt, literatúry a kultúrneho dedičstva všetkým občanom bez ohľadu na ich majetkové pomery. Posilniť zodpovednosť štátu a verejnej správy za sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a činnosť kultúrno-osvetových zariadení.
• Vrátiť mládeži rekreačné zariadenia a objekty pre záujmovú činnosť, ktoré boli vybudované za socializmu a zabezpečiť, aby slúžili pôvodnému účelu.

ĽS-HZDS

• Viaczdrojové opatrenia na riešenie deficitu financovania kultúry, za účasti verejných zdrojov, orientované na podporu pôvodnej tvorby.
• Oživovanie regionálnych kultúrnych tradícií, podporu filmovej a audiovizuálnej tvorby, dobudovanie bazálnych historicko-kultúrnych informačných databáz a zníženie pamiatkovej zadĺženosti Slovenska.

SDKÚ

• Podpora hodnotnej pôvodnej tvorby
• Vytvorenie modelu osobitnej agentúry, oddelenej od politicko–administratívnej činnosti MK SR
• Prehodnotiť súčasný a navrhnúť nový systém fungovania kultúrnych inštitúcií na základe hĺbkového auditu ich stavu a činnosti

Smer-SD

• Schváliť nový zákon o financovaní kultúry na úrovni štátu, regiónov, miest a obcí a vytvoriť grantovú agentúru pre kultúru a umenie.
• Realizovať projekt: Vráťme vedu, kultúru a šport do našich škôl.
• Pripravenosť prijať opatrenia, ktoré umožnia viaczdrojovú podporu rozvoja kultúry v celom spektre, od osvety a ochrany pamiatok po profesionálne umelecké aktivity.
• Podporu pôvodnej tvorby, vznik a šírenie nových umeleckých diel, ale i moderných muzeálnych expozícií a výstav a využitie nových metód na sprístupnenie národného kultúrneho dedičstva.
• Odstrániť platovú diskrimináciu celého sektora kultúry a dosiahnuť stav, keď kvalitný výsledok tvorivej a pracovnej aktivity umožní jej nositeľovi dôstojný život.

SMK

• SMK podporuje žiadosť tak katolíckej a evanjelickej, ako aj reformovanej, resp. gréckokatolíckej cirkvi na štátnu pomoc a finančné zabezpečenie v oblasti diakonickej služby.
• SMK naďalej podporuje právny boj historických cirkví o spätné získanie majetku.

SNS

• Legislatívne nekompromisné zabezpečenie pravdivého, objektívneho a včasného poskytovania informácií v celej štruktúre médií na Slovensku
• Skvalitnenie činnosti a zvýšenie kompetencií mediálnych rád vrátane podstatného navŕšenia ich možností pre radikálne sankcie voči médiám, ktoré nenapĺňajú zásady objektivity, pravdivosti a morálky informovania
• Očistenie elektronických médií od nežiadúcich javov, v prvom rade od niektorých aspektov prezentácie násilia, nevhodnej reklamy a niektorých ďalších programových typov, ktoré vo svojom dôsledku majú negatívny vplyv najmä na deti a mládež
• Navrátenie Slovenskej televízie do polohy národnej, kultúrnej, vzdelávacej a informačne objektívnej inštitúcie. Zároveň zrušenie koncesionárskych poplatkov a uzákonenie pevného percenta finančného zabezpečenia činnosti STV zo štátneho rozpočtu
• Podporovanie vlastníctva médií domácimi, slovenskými prevádzkovateľmi a sprísnenie legislatívnych podmienok prevádzkovania médií na Slovensku zahraničným vlastníkom.

Apríl 2006
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 14.3%
SMK 10.6%
SDKÚ-DS 9.7%
KDH 9.4%
SNS 8.4%
SF 6.4%
KSS 3.8%
ANO 1.9%
HZD 1.3%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.