Zaujímavosť

- Zahraničná politika

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• V roku 2007 presadiť ako prioritu národného záujmu vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru
• Podporovať prísnu azylovú politiku, zasadíme sa za vysokú úroveň ochrany inštitúcie azylu pred jeho zneužívaním
• Európska únia je zmluvou medzi štátmi. KDH preto odmieta návrh Európskej ústavy
• Nesúhlas so žiadnou formou politickej centralizácie EÚ
• Presadzovať ochranu princípu subsidiarity a suverenity členských štátov, silnejšie postavenie národných parlamentov a právo veta v rozhodujúcich oblastiach národného záujmu
• KDH je presvedčené, že rozhodovanie v oblasti daní a odvodov, sociálnej, dôchodkovej a zdravotníckej politiky musí zostať v kompetencii jednotlivých štátov
• Podporovať rozšírenie Únie o balkánske krajiny, ale nepodporíme rozširovanie Únie mimo hraníc Európy. V prípade Turecka považujeme za najlepšie riešenie tzv. privilegované členstvo.
• NATO je najdôležitejší pilier bezpečnosti transatlantického priestoru, pričom SR zodpovedne prijíma svoj diel zodpovednosti
• USA sú krajinou, s ktorou zdieľame mnohé spoločné hodnoty
• Posilnenie spolupráce Visegrádskej skupiny
• Nepodporovať nezávislosť Kosova
• Stiahnutie vojenských jednotiek SR z územia Iraku najneskôr do konca budúceho volebného obdobia

KSS

• Zahraničnú politiku štátu smerovať k znižovaniu rizika vojnových konfliktov a presadzovať mierovú spoluprácu Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a v ďalších krajinách.
• Nezapájať sa do vojenských operácií pod tlakom veľmocí.
• Presadzovať zrušenie vojenských základní na cudzom území a agresívneho vojenského bloku NATO.

ĽS-HZDS

• Demokratická nominácia a kontrola kompetencií globálnych inštitúcií, predovšetkým Organizácie spojených národov a iných.
• Vstup do schengenského systému v roku 2007.
• Princíp partnerstva a strategickej spolupráce Slovenskej republiky v rámci EÚ a NATO, euro – atlantické inštitúcie vnímame ako garanta našej suverenity, bezpečnosti a ekonomickej prosperity.
• Uskutočňovať vyváženú politiku vo vzťahu k partnerom v EÚ a USA.
• Vykonať všetko pre to, aby občania Slovenskej republiky mali rovnocenné postavenie s ostatnými občanmi v rámci EÚ a aby nedochádzalo k diskriminácii našich občanov a firiem na európskom trhu práce.
• Prehĺbenie všestrannej spolupráce v rámci krajín V4 na báze rešpektovania suverenity a územnej celistvosti každého štátu.
• Veľkú pozornosť venovať rozšíreniu vzťahov s Rakúskom a Ukrajinou.
• Rozšírenie spolupráce s Ruskom, Čínou, Indiou a ďalšími štátmi a regionálnymi organizáciami v ázijsko – tichomorskej oblasti a na americkom kontinente a v Afrike.
• Presadzovať, aby slovenská diplomacia bola efektívnejšia, profesionálna a schopná operatívne riešiť aj tie najzložitejšie zahranične – politické otázky.
• Posilniť orientáciu zahraničnej politiky na oblasť obchodne – ekonomickej spolupráce a podnecovanie zahraničných investícií.

SDKÚ

• Prijatie eura k 1.1.2009
• Aktívne využívať naše členstvo a postavenie v EÚ a NATO
• Zasadiť sa za odstránenie bariér a obmedzení jednotného európskeho trhu, o dôsledné napĺňanie slobody pracovných síl, práce, tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ
• Dôsledne uplatňovať princíp subsidiarity – problémy by sa mali riešiť tam, kde vznikajú
• Aktívne pristupovať k plneniu si úloh nášho členstva v NATO
• Posilňovať postavenie Slovenska ako súčasti svetovej aliancie boja proti medzinárodnému terorizmu
• Naďalej udržiavať vysokú úroveň spolupráce s naším strategickým partnerom, Spojenými štátmi americkými
• Osobitnú pozornosť venovať oblasti juhovýchodnej Európy
• Dvojročné členstvo v Bezpečnostnej rade OSN využiť na prezentáciu Slovenska
• Urýchlené vypracovanie jednotného, premysleného systému prezentácie Slovenska v zahraničí

Smer-SD

• Súčasná stagnácia a uspokojenie sa vlády s výsledkami zahraničnej politiky je pre Slovensko vážnou brzdou pri presadzovaní jej cieľov. Zahraničná politika nemôže byť iba nástrojom na budovanie politickej prestíže vládnej reprezentácie.
• Svet má štyri svetové strany. Preto aj zahraničná politika strany SMER – sociálna demokracia bude orientovaná smerom na západ a rovnako i smerom na východ, sever a juh.
• SMER - sociálna demokracia uznáva nezastupiteľnú úlohu Organizácie spojených národov pri udržiavaní stability vo svete a potvrdzuje vôľu plniť záväzky SR v NATO.
• Odsudzuje terorizmus a podporuje kolektívny boj proti všetkým jeho formám.

Január 2006
SMER-SD 36.8%
ĽS-HZDS 13.3%
KDH 9.1%
SDKÚ-DS 11.1%
SMK 9.6%
SF 6.6%
SNS 5.2%
KSS 4%
HZD 2.2%
ANO 1.6%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.