Zaujímavosť

- Podnikateľské prostredie

(Porovnanie volebných programov)

ANO

• Viac práce a peňazí dá občanovi podnikateľ a živnostník, nie štát. Podnikateľská sféra nie je schopná rozvinúť svoje aktivity pri neprimeranom daňovom a odvodovom zaťažení.

KDH

• Znížiť odvodové zaťaženie pre podnikateľov o 7 percentuálnych bodov
• V trestnom práve presadiť trestnú zodpovednosť právnických osôb

ĽS-HZDS

• Vytvárať vhodné podmienky pre podnikateľské subjekty v oblasti inovácie a výskumu, podporné schémy štátnej pomoci budeme orientovať aj na domáce a zahraničné výskumné projekty a na firmy, ktoré chcú tieto aktivity rozvíjať na území SR.
• V rámci rozvoja malého a stredného podnikania zjednodušenie prístupu k podnikaniu vychádzajúce zo zavedenia jedného miesta, z ktorého úrady zabezpečia všetky potrebné náležitosti pre začínajúcich podnikateľov, a slobodné a čitateľné prostredie pre všetkých podnikateľov.
• Pristúpiť k uľahčeniu a zjednodušeniu administratívnych procedúr pre malých a stredných podnikateľov a samozamestnávateľov, najmä pokiaľ ide o oblasť daní a odvodov, pracovné povolenia, zaviesť zjednodušený systém sociálneho zabezpečenia.

SDKÚ

• Redukciu tých komôr, kde povinné členstvo obmedzuje vstup do podnikania, bráni konkurencii
• Presadzovať postupné znižovanie stimulov pre dôležitých investorov a prísne dodržiavanie pravidiel pre ich poskytovanie
• Zvýšiť mieru a intenzitu pomoci malému a strednému podnikaniu
• Naďalej podporovať konkurenčné prostredie v tzv. sieťových odvetviach
• Zníženie administratívnej záťaže nielen na pôde parlamentu, ale aj pri rokovaniach v EÚ a vo vzťahu so samosprávami
• Usilovať sa o strategické partnerstvo regionálnych búrz

Smer-SD

• Legislatívne motivovať podnikateľskú sféru na investície do vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja.
• Odstrániť administratívne a legislatívne bariéry a zjednoduší a urýchliť vstup do podnikania tak, aby začínajúci podnikateľ mohol vybaviť všetky náležitosti na jednom mieste.
• Logicky zosúladí obdobie platieb do poistných fondov s obdobím podnikania.
• Prehodnotiť väzbu odvodového zaťaženia živnostníkov a drobných podnikateľov na minimálnu mzdu a zjednoduší jeho výber.
• Obnoviť daňové prípadne odvodové úľavy pre zamestnávateľov pri zamestnávaní osôb so zníženou pracovnou schopnosťou.
• Prispôsobiť stredné odborné školstvo a učilištia potrebám všetkých druhov podnikania na úrovni regiónov a vytvorí predpoklady na ekonomicky motivujúce prepojenie takéhoto školstva s podnikateľskou sférou.
• Prostredníctvom odvodových stimulov motivovali zamestnávatelia prijímať absolventov škôl do zamestnania; počas najmenej 1 roka by úrad práce zamestnávateľovi hradil odvody za nového zamestnanca – absolventa školy; tým by mladý človek získal potrebnú prax a pracovné návyky v prvom zamestnaní.

Apríl 2006
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 14.3%
SMK 10.6%
SDKÚ-DS 9.7%
KDH 9.4%
SNS 8.4%
SF 6.4%
KSS 3.8%
ANO 1.9%
HZD 1.3%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.