Zaujímavosť

- Doprava

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Priorita národného záujmu je dobudovanie diaľnice D1 po Žilinu a následne po Košice v čo najkratšom čase
• Preferovať budovanie obchvatov miest, budovanie rýchlostných komunikácií Nitra-Zvolen-Košice
• Podporiť dokončenie privatizácie, predloženie návrhu zákona o prístupe ďalších dopravcov na železničnú infraštruktúru a podporovať budovanie nosného dopravného systému v hlavnom meste SR Bratislava na princípe koľajovej dopravy s prepojením na región Bratislavy.

ĽS-HZDS

• Dosiahnuť podstatné urýchlenie výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií a modernizácie železníc SR a ich začlenenie do európskeho dopravného systému a to efektívnou kombináciou zdrojov Európskej únie, verejných rozpočtov a súkromného kapitálu.
• Pristúpiť k reštrukturalizácii, ekonomickej stabilizácii a dokončiť transformáciu Železníc SR, ZSSK Cargo a ZSSK Slovensko.
• Vykonať opatrenia na zabezpečenie dopravnej obslužnosti a dostupnosti územia na báze hromadnej osobnej dopravy s prihliadnutím na verejné, kultúrne a sociálne potreby občanov.
• Doriešiť efektívnu transformáciu a privatizáciu podnikov Slovenskej autobusovej dopravy.
• Doriešiť problém regionálnych tratí na báze viaczdrojového finančného zabezpečenia.

SDKÚ

• Presadzovať, aby najväčší podiel investícií z európskych fondov smeroval práve do výstavby dopravnej infraštruktúry
• Vytvoriť spravodlivý systém úhrady za požívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre nákladné vozidlá
• Podporiť pokračujúci proces transformácie železníc a skvalitňovanie a modernizáciu železničnej infraštruktúry

Smer-SD

• V cestnej doprave urýchliť proces výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií so zachovaním súčasného pomeru financovania tak, aby do roku 2010 bolo na diaľnici D1dobudovaných a odovzdaných do užívania minimálne 120 km, do roku 2012 bola dokončená celá diaľnica D1 v trase Bratislava – Košice a do roku 2010 prepojenie miest Trnava – Banská Bystrica rýchlostnou komunikáciou R1 spolu s odstránením bodových závad na R2, aby sa znižovala dopravná nedostupnosť k atraktívnym územiam Slovenska a k jednotlivým regiónom pre investorov.
• Pokračovať v príprave a postupnej výstavbe ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných komunikácií potrebných na prepojenie slabo rozvinutých regiónov s centrami priemyslu a obchodu, medzi iným aj severojužné prepojenie stredného (R3) a východného (R4) Slovenska ako aj dobudovanie D1 na Slovensko – Ukrajinskú hranicu.
• Presadiť vypracovanie analýzy nákladov a určovania cien na výstavbu diaľnic s cieľom objektivizovať postup pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi a tým efektívnejšie vynakladať verejné zdroje.
• V železničnej doprave ako cieľ postaviť zvýšenie počtu prepravených osôb a udržanie súčasného objemu prepravovaného tovaru (do roku 2010 minimálne 20% podiel železnice na celkovom objeme prepraveného tovaru v Slovenskej republike) a tak uprednostňovať železničnú dopravu pred cestnou.
• V leteckej doprave trvať na rozhodujúcom vplyve štátu v letiskových akciových spoločnostiach Bratislava, Košice s cieľom presadzovať štátne, regionálne a miestne záujmy v spolupráci so samosprávou.
• Podrobne preskúmať a zhodnotiť všetky možnosti na zrušenie pre Slovensko vrcholne nevýhodnej privatizácie letísk, ktorú uskutočnila súčasná pravicová vláda.

Január 2006
SMER-SD 36.8%
ĽS-HZDS 13.3%
KDH 9.1%
SDKÚ-DS 11.1%
SMK 9.6%
SF 6.6%
SNS 5.2%
KSS 4%
HZD 2.2%
ANO 1.6%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.