Zaujímavosť

- Národnostné otázky a menšiny

(Porovnanie volebných programov)

ĽS-HZDS

• Podporiť programy dodatočného vzdelávania nekvalifikovaných Rómov, ktorí žijú v segregovaných osadách a vyčlenenie finančných prostriedkov v rámci aktívnej politiky zamestnanosti pre rómskych podnikateľov, ktorí tak získajú pracovné uplatnenie alebo zabezpečia prácu pre ďalšiu osobu alebo skupinu ekonomicky aktívnych občanov.
• Podporovať mladých Rómov, ktorí sú ochotní migrovať za prácou do oblastí, kde vzniknú priemyselné parky alebo do ktorých prichádzajú významní investori.
• Podporiť tiež svojpomocnú výstavbu bytov odlišného štandardu s využitím rómskej pracovnej sily.
• Monitorovať a solidarizovať symetrický rozvoj slovenských dvojdomých kultúr – menšín na Slovensku i Slovákov žijúcich v zahraničí, odstraňovať relikty minulosti, potenciálne zvyšujúcimi etnické napätie.

Smer-SD

• Dôsledne viazať významnú časť štátnej sociálnej pomoci príslušníkom rómskej národnostnej menšiny na splnenie konkrétnych povinností, najmä na povinnosť zabezpečovať riadnu starostlivosť o deti predškolského a školského veku (školská dochádzka), povinnosť aktívne sa uchádzať o získanie práce a primeranú starostlivosť o prostredie, v ktorom táto národnostná menšina žije.
• Legislatívne upraviť hmotnú motiváciu pre príslušníkov rómskej národnostnej menšiny, ktorí si aktívnym prístupom zabezpečia zamestnanie.

SMK

• Zastupovať záujmy národnostne zmiešaného regiónu, obývaného Maďarmi i Slovákmi, ako aj podporovať zámery celoslovenského významu.
• Podporovať a zastupovať ekonomické a spoločenské záujmy regiónov so zmiešaným obyvateľstvom, legitímnymi prostriedkami bojovať za posilnenie právneho postavenia všetkých minorít na Slovensku.
• Je potrebné ústavou zlepšiť postavenie národnostných menšín. SMK sa bude usilovať o presadenie zmeny preambuly ústavy z národného na občiansky princíp.
• Súčasné zabezpečenie jazykových práv národnostných menšín je nedostatočné. SMK sa bude usilovať o ďalšie rozširovanie jazykových práv národnostných menšín.
• SMK urobí všetko pre to, aby používanie názvov obcí, resp. názvov mestských častí (v prípade Bratislavy, hlavného mesta SR) v jazyku národnostných menšín bolo umožnené všade tam, kde podiel národnostných menšín dosiahne 10 % (namiesto súčasných 20 %).
• Zrušenie povinnosti uvádzať národnosť na úradných tlačivách.
• Snahou SMK je, aby všetci občania SR, vrátane Rómov, mali zabezpečené rovnaké šance uplatniť sa v spoločnosti, a to prostredníctvom proaktívnych (podporných) programov. Treba venovať zvýšenú pozornosť zlepšeniu podmienok bývania vo výlučne rómskych osídleniach.
• Presadiť opatrenia na podporu zamestnávania Rómov vo verejnej a štátnej správe, ako aj v súkromnej sfére. Štát sa ani v najbližšom období nemôže zriecť vytvárania pracovných príležitostí pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva, predovšetkým Rómov, ako aj riešenia ich bytovej otázky.
• Naďalej treba pokračovať v projekte rómskych asistentov v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnej sféry.
• SMK bude presadzovať, aby na základe medzinárodných dohovorov aj na Slovensku bolo uznané právo národnostných menšín používať svoje národné symboly a možnosť oslavovať svoje národné sviatky.
• V záujme zrušenia následkov Benešových dekrétov a ďalších právnych noriem prijatých v duchu uplatnenia princípu kolektívnej viny bude SMK iniciovať v súčinnosti s odborníkmi dialóg na vypracovanie modelov uskutočnenia morálneho a finančného odškodnenia.
• SMK považuje otázku nútených deportácií do ČR, resp. vysťahovania v rámci výmeny obyvateľstva do Maďarska po II. Svetovej vojne za nevyriešený a stále existujúci problém.

Výsledky parlamentných volieb
SMER-SD 29.14%
SDKÚ-DS 18.35%
SNS 11.73%
SMK 11.68%
ĽS-HZDS 8.79%
KDH 8.31%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.